Archives for : 五月2023

第881天:guǐ huà hú

早上送大娃上学。我说:老师说你字写得比以前好看了。

然后我又说:写字要写慢点才会写得好,写太快都变成 guǐ huà hú 了。

娃说:什么是 guǐ huà hú?不是 guǐ huà fú 吗?

hú 建老爹教育娃反被娃教育。